Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Sobota, 20. února 2016 (21:29) Pavel Jelínek

Konání řádné valné hromady společnosti Automotodrom Brno, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Automotodrom Brno, a.s. zapsané u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1451, IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 7. března 2016 v 10.00 hod. v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh 201 s tímto pořadem jednání (dále jen „valná hromada“):

 
1)         Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
K tomu návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí informaci člena představenstva pověřeného řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy, že je usnášeníschopná.“
K tomu zdůvodnění: „Podmínkou usnášeníschopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti. (článek 12 stanov).“
 
2)         Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této valné hromady ve znění předloženém představenstvem.“
K tomu zdůvodnění: „Do výlučné působnosti valné hromady náleží schvalování jednacího a hlasovacího řádu valné hromady (článek 8 odst. 1, písm. (m) stanov).“
 
3)            Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 
K tomu návrh usnesení: „Valná hromada volí do funkce předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů této valné hromady osoby uvedené v návrhu představenstva.“
K tomu zdůvodnění: „Do výlučné působnosti valné hromady náleží volba orgánů valné hromady, kterými jsou její předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů (článek 11 odst. 1 stanov).“
 
4)         Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání (1) řádné roční účetní závěrky za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, (2) zprávy auditora o ověření této účetní závěrky a (3) zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
K tomu návrh usnesení: „Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání (1) řádné roční účetní závěrky za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, (2) zprávy auditora o ověření této účetní závěrky a (3) zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.“
K tomu zdůvodnění: „Dozorčí rada přezkoumává uvedené zprávy podle čl. 22 stanov společnosti.      O tomto přezkoumávání vyhotovila zprávu, kterou předkládá valné hromadě k projednání.“
 
5)         Schválení řádné roční účetní závěrky za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za období od 1.1.2014 do 31.12.2014.“
K tomu zdůvodnění: „Představenstvo zpracovalo řádnou roční účetní závěrku za rok 2014 a tuto předkládá valné hromadě ke schválení v souladu se stanovami.“
 
6)         Rozhodnutí o převedení ztráty za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje převedení ztráty za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 na účet Neuhrazených ztrát minulých let.
K tomu zdůvodnění: „Společnost bude hradit ztrátu minulých období z budoucích zisků.


 
7)         Schválení výroční zprávy představenstva Společnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014
K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za období od 1.1.2014 do 31.12.2014.“
K tomu zdůvodnění: „Výroční zprávu zpracovalo představenstvo v souladu s právními předpisy, přičemž součástí této výroční zprávy je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a předložilo ji valné hromadě ke schválení v souladu se stanovami.“
 
8)         Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015
 K tomu návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky pro účetní období 1.1.2015 do 31.12.2015 EURO-Trend Audit, a.s.“
K tomu zdůvodnění: „Představenstvo předkládá této valné hromadě návrh, aby auditorem pro ověření účetní závěrky pro rok 2015 byl určen EURO-Trend Audit, a.s.“
 
 
9)         Projednání zprávy představenstva o funkčním období členů dozorčí rady
K tomu návrh usnesení: „Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu představenstva o zániku členství Ing. Petra Vokřála v dozorčí radě společnosti a nepřijetí členství v dozorčí radě společnosti Bohumilem Šimkem.“
K tomu zdůvodnění: „Vzhledem k tomu, že představenstvo obdrželo informaci, že Ing. Petr Vokřál odstoupil ze svého členství v dozorčí radě společnosti a JUDr. Bohumil Šimek členství provedené volbou dne 23.2.2015 nepřijal, považovalo představenstvo za potřebné s tímto valnou hromadu seznámit a následně navrhnout doplňující volbu členů dozorčí rady. 
 
10)       Volba členů dozorčí rady
K tomu návrh prvního usnesení: „Valná hromada volí Richarda Slavíka, r.č. 701220/3968, trvale bytem Brno, Rudišova 4, do dozorčí rady společnosti. “
K tomu zdůvodnění: „Počet volených členů dozorčí rady je podle stanov společnosti 4. V současné době trvá výkon funkce pouze pro 2 členy dozorčí rady. Proto je třeba zvolit zbývající dva členy dozorčí rady společnosti. Podle stanov společnosti je volba členů dozorčí rady v působnosti valné hromady. “
Pokud jde o volbu dalšího člena dozorčí rady, pak představenstvo společnosti žádnou osobu, která by byla navrhována jako člen dozorčí rady společnosti, neuvádí, a proto ani neuvádí do pozvánky k tomuto návrh druhého usnesení.

Uvádí však své vyjádření tak, že podle § 453 zákona o obchodních korporacích platí, že v případě ukončení funkce člena dozorčí rady zvolí příslušný orgán (valná hromada) do dvou měsíců nového člena dozorčí rady, a nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Společnost ponechává prostor akcionářům společnosti, aby předložili své návrhy na usnesení valné hromady o volbě dalšího člena dozorčí rady společnosti.

Pokud tak akcionáři učiní, společnost na svých internetových stránkách www.automotodrombrno.cz uveřejní takové návrhy akcionářů na usnesení valné hromady bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.“

 


 
(11)     Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady 
K tomu návrh prvního usnesení: „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti pro nově zvoleného člena Richarda Slavíka, r.č. 701220/3968, trvale bytem Brno, Rudišova 4.“
K tomu zdůvodnění: „Podle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvu o výkonu funkce nejvyšší orgán společnosti, kterým je valná hromada.“       
 
Ke schválení smlouvy o výkonu funkce dalšího valnou hromadou zvoleného člena dozorčí rady se společnost vyjadřuje tak, že schválení i této smlouvy náleží do kompetence valné hromady, představenstvo společnosti má za to, že i pro tohoto dalšího člena by měly platit ty podmínky výkonu funkce, které jsou navrženy pro výkon funkce nově zvoleného člena Richarda Slavíka, a proto, pokud bude i pro dalšího člena dozorčí rady schvalována smlouva o výkonu funkce, nechť je schválena téhož obsahu jako u osoby Richarda Slavíka.

Jinak společnost ponechává prostor akcionářům pro předložení návrhu usnesení valné hromady k této části tohoto pořadu jednání. Pokud tak akcionáři učiní, společnost na svých internetových stránkách www.automotodrombrno.cz uveřejní takové návrhy akcionářů na usnesení valné hromady bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
 
 (12)     Schválení návrhu představenstva na přijetí opatření
K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na přijetí opatření.“
K tomu zdůvodnění: „Celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti dosahuje neuhrazená ztráta více než polovinu základního kapitálu. Představenstvo proto zpracovalo návrh opatření, jehož účelem je změna tohoto ukazatele a předkládá ho valné hromadě v souladu s ustanovením § 403 zákona o obchodních korporacích ke schválení.“
  
Upozornění a poučení pro akcionáře:
Pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.automotodrombrno.cz až do konání valné hromady.
 Akcionář je oprávněn nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti v pracovní dny počínaje prvním pracovním dnem po zveřejnění této pozvánky až do posledního pracovního dne přede dnem konání valné hromady, a to vždy v době od 10 hod do 12 hod. takového pracovního dne.
Prezence akcionářů bude probíhat 30 min. před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři společnosti. V případě, že bude akcionář zastoupen, je zmocněnec povinen se prokázat plnou mocí udělenou akcionářem s úředně ověřeným podpisem.
 Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
 Každý akcionář, člen představenstva, člen dozorčí rady se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami (§ 428 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích). 
Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy (§ 428 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích).
Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí (§ 259 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 v tis. Kč
 
Aktiva
                  289 711
Pasiva
                  289 711

 
 


 
 
Z toho:
 
Z toho:
 
Stálá aktiva
                  259 414
Vlastní kapitál
                  -27 694
Oběžná aktiva
                    27 397
Cizí zdroje
                  277 718
Ostatní aktiva
                      2 900
Ostatní pasiva
                   39 687
 
 
Výnosy
         201 293
Náklady
        233 703
 
Výsledek hospodaření za účetní období                                                                      -32 410
 
V Brně dne 26.1.2016
představenstvo
Automotodrom Brno, a.s. 


http://www.automotodrombrno.cz/

PR

Fotky

Další články

Komentáře