Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Čtvrtek, 17. září 2015 (20:25) Rostislav Bajko

Prodloužení promlčecí lhůty od října 2015

Společnost nechcipokutu.cz se v průběhu času z malé firmy stala dnes největším hráčem na trhu v oblasti "pojištění proti pokutám a bodovému systému" v podobě Motoristické vzájemné pojišťovny zahrnující jak zakládající brand, tak několikero dceřinných a jak je patrné, skutečně se situací v oblasti správních řízení razantně zahýbala.

Nelze se podivovat nad tím, že po nástupu společnosti 
nechcipokutu.cz na  scénu před několika lety, v důsledku kterého klesají obcím příjmy z pokut za dopravní přestupky a úředníci jsou nuceni skutečně pracovat, začal stát hledat cesty, jak omezit možné působení nejen této společnosti na českém trhu.
 
Jednou z metod, ke které stát přistoupil, je změna zákona o přestupcích, kterou v srpnu 2015 podepsal prezident republiky, a  která (mimo mediálně známého zavádění centrálního registru přestupků) prodlužuje promlčecí lhůtu k projednání přestupku.
 
Dle dosavadní právní úpravy nelze přestupek projednat tehdy, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. Běh promlčecí lhůty se přerušuje jen tehdy, je-li ve stejné věci vedeno trestní řízení  a je-li věc u soudu. Některé přestupky, projednávané dle speciální právní úpravy (např. některé přestupky na úseku pojištění odpovědnosti z  provozu vozidla) mají zákonem upravenou promlčecí lhůtu již nyní jinak,  obdobně jako správní delikty provozovatele vozidla, což jsou typicky postihy za špatné parkování a překročení rychlosti, zjištěné automatickým radarem, mají již nyní promlčecí lhůtu neomezenou.
 
Nová právní úprava sice pracuje stále s jednoletou promlčecí lhůtou, avšak zavádí pojem „přerušení řízení“, kdy řízení se přerušuje vždy vydáním předvolání k ústnímu jednání, případně rozhodnutím ve věci. Přerušením řízení pak počíná jednoletá promlčecí lhůta plynout  od začátku; maximálně však do celkové délky dvou let od spáchání přestupku.

Zeptali jsme se tedy vedení společnosti 
nechcipokutu.cz na jejich názor k těmto legislativním změnám. Obchodní ředitel pan Michal Müller k tomuto poznamenal:

"Za současného stavu, kdy úředníci u správních orgánů prvních stupňů (městské úřady a magistráty obcí) o věci vůbec nepřemýšlí, žádné argumenty obviněných nezvažují, žádné důkazy neprovádí  a automaticky rozhodují o vině s nadějí, že určitá část i takto nekvalitních rozhodnutí projde přes odvolací správní orgány, promlčecí lhůta napomáhá řešení většiny přestupků. Průběh je zpravidla takový, že správní orgán koná v prvním stupni jednání, následně vydá rozhodnutí, proti kterému 
nechcipokutu.cz podává odvolání, kterému je zpravidla nadřízeným orgánem vyhověno a rozhodnutí se tímto ruší. Správní orgán pak pokračuje v řízení a provádí takové důkazy, které mu odvolací orgán uložil závazným právním názorem provést. Zpravidla již však nestihne ve věci vydat nové rozhodnutí;
pokud ano, celá situace se opakuje tak, aby odvolací orgán rozhodnutí opět zrušil.

Změna, kterou přinese nová právní úprava, je jednoduchá – odvolacímu správnímu orgánu se dostane odvolání k posouzení  ne jednou či dvakrát, ale třikrát nebo čtyřikrát. To představuje více práce pro nás, avšak též více práce pro správní orgány."
 
"Pokud by správní orgány dělaly řádně svojí práci a nevydávali nekvalitní rozhodnutí, neodbývali dokazování a nekrátili obviněné na svých právech, žádné prodlužování promlčecí lhůty by nebylo potřeba. Pokud správní orgány budou vydávat nekvalitní rozhodnutí, nespasí je ani prodloužení promlčecí lhůty na pět let."

Na otázku jak se tedy tyto legislativní změny podepíší na funkčnosti pojištění proti pokutám, dodal:

 "Změna přinese větší zavalení úřadů prací, zhorší flexibilitu řízení a nastolí některé zajímavé situace – například, když policisté v pozici svědků budou po jednom a půl roce vypovídat, že si s určitostí pamatují, jak viděli řidiče řídit s telefonem v ruce."
 

"Pro nechcipokutu.cz změna samozřejmě znamená mírnou úpravu parametrů služby, neboť obhajoba jednoho přestupku bude dražší, a  tedy bude nutné reflektovat zvýšené vstupní náklady v ceně produktu. Jediné, čeho tím tedy stát docílí, je zhoršení široké skupiny občanů v přístupu k právu, neboť ne každý si bude již moci právní služby dovolit. Již nyní přitom stát znevýhodňuje obviněné z přestupku tím, že i  v případě, že je řízení o přestupku zastaveno z důvodu, že se přestupek  nestal, nemá obviněný právo na náhradu nákladů řízení, byť je musel v souvislosti se svou obhajobou vynaložit."

"K tomu všemu připočtěte stále se zvyšující represe v podobě např. plánovaných měřičů rychlosti na dálnicích či jiných nesmyslů, které nemají s bezpečností na silnicích nic společného a zcela jednoznačně z toho vyplývá, že státní aparát pouze hledá cesty, jak stále větší množství řidičů připravit o peníze, ne-li o řidičský průkaz, tedy tím pádem u mnoha z nich i o práci či živnost."

 Takže jak vidíte, přátelé, teprve čas ukáže, že změna zákona o přestupcích je krokem, který nikomu nepomůže, jen zamotá úředníky ve vleklých kauzách a  paskvilech, vzniklých z nekvality jejich vlastní práce. My Vám každopádně doporučujeme se zavčas preventivně pojistit a nejlépe stihnout objednávku do konce září, neboť již nyní společnost 
nechcipokutu.cz upozorňuje na změny cen, které se projeví od 1.října nejen u pojištění jako takového, ale také u příplatků v případech zpětného řešení přestupků spáchaných před sjednáním pojištění.

Pokud budete chtít konkrétní odvovědi na jiné či podobné otázky, kontaktujte společnost nechcipokutu.cz
 

Fotky

Další články