Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Středa, 20. května 2020 (10:44) Pavel Jelínek

Projekt START DRIVING proběhne rovněž na autodromu Sosnová.

Projekt START DRIVING začíná 27. května 2020
 
Projekt START DRIVING je zacílený na začínající a mladé řidiče ve věku 18-24 let. Díky finanční
podpoře z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů se po celé republice uskuteční 32 kurzů,
které budou pro účastníky zdarma.
 
Termíny jednotlivých kurzů a přihlášky na ně najdete na https://www.startdriving.cz/terminy-arezervace/
Hlavními částmi kurzu jsou zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu včetně nácviku zásad
defenzivní jízdy, zvládání rizikových situací na polygonu a nedílnou součástí je i dopravně
psychologický seminář. Do projektu jsou kromě Asociace autoškol ČR a Asociace center pro
zdokonalovací výcvik řidičů zapojeni i další partneři – Asociace dopravních psychologů ČR, Platforma
VIZE 0, Policie ČR a BESIP.
 
„Účastníci bezplatných zdokonalovacích kurzů se seznámí s pokročilými
technikami řízení a také klíčovými zásadami dopravní psychologie, jejichž zvládnutí je předpokladem
k bezproblémové budoucí řidičské kariéře. Inspirací nám byl moderní systém vzdělávání řidičů
zavedený v Rakousku, kde po jeho implementaci bylo dosaženo významného snížení závažných nehod
způsobených začínajícími řidiči,“ vysvětluje Aleš Horčička, místopředseda Asociace autoškol ČR,
koordinátor projektu.
 
 
 
 
„Letos poprvé jsme podpořili z Fondu zábrany škod projekt určený pro mladé řidiče, kteří drží ve svých
rukou budoucí podobu provozu na silnicích,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře
pojistitelů, a dodává: „Podle našich statistik škodovosti z povinného ručení totiž vyplývá, že riziko
nehody mladého řidiče je více než dvakrát vyšší, proto je důležitá edukace. Je logické, že mladí řidiči
nejsou tolik vyježdění, a mohou mít určité obavy a nezkušené reakce. Věřím, že projekt START
DRIVING přispěje ke snížení nehodovosti, což je cílem i České kanceláře pojistitelů.“
 
Současný systém výuky a výcviku v autoškolách je primárně orientován na předávání znalostí
příslušných právních norem a zvládání základních praktických dovedností při ovládání vozidla. „To již
dávno neodpovídá moderním trendům přípravy nových řidičů, neboť nejsou dostatečně zohledněna
specifika a osobnostní nevyzrálost mladých řidičů, jejich schopnost předvídat rizika, volit strategii jízdy
adekvátní jejich řidičským dovednostem. Právě toto jsou oblasti, na které cílí obsah programu START
DRIVING,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.
 
Za Asociaci center bezpečných jízd k projektu předseda Jan Šťovíček doplňuje: „Myslím, že se ve
spolupráci s Asociací autoškol a dalšími partnery povedlo připravit dobrý koncept zaměřený z větší
části na praktickou část. Mohl by se stát klíčem ke snížení nehodovosti nových řidičů a také k
zavedení efektivního systému přípravy nových řidičů v ČR.“
 
Účastníci si v části bezpečné jízdy na
polygonu s vlastním vozem vyzkoušejí zvládání nestandardních jízdních situací. Hlavní myšlenkou,
kterou budou lektoři frekventantům kurzů předávat, je však poznatek, že je lepší se do krizové
situace v provozu vůbec nedostat. Kurzy jim napomohou uvědomit si řidičské limity jejich i jejich
automobilů.
 
„Dopravněpsychologická část programu má formou diskuze se začínajícími řidiči upozornit na reálná
nebezpečí a hrozby, které čekají na řidiče, pokud budou přeceňovat své síly a riskovat. Tato korekce
musí být bezprostřední v rámci absolvování kurzu START DRIVING, aby si okamžitě uvědomili, že na
silnici je potřeba se chovat za všech okolností zodpovědně a ohleduplně, s respektem k ostatním
účastníkům silničního provozu,“ zdůrazňuje Michal Walter, místopředseda Asociace dopravních
psychologů ČR. K hlavním tématům workshopu dopravního psychologa se začínajícími řidiči se řadí
plánování jízdy a možná rizika, únava za volantem, emoce při řízení, používání mobilního telefonu a
koncentrace na jízdu, alkohol a jiné návykové látky při řízení motorového vozidla, vliv vrstevníků na
způsob řízení automobilu, přiměřená rychlost jízdy či bezpečné předjíždění.
 
 
 
Ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý uzavírá: „Z pohledu dopravní policie je projekt START DRIVING
velice přínosný a jsem velmi potěšen, že se vše povedlo připravit tak, aby mohlo dojít k jeho realizaci.
Problematice mladých i začínajících řidičů je třeba trvale věnovat náležitou pozornost, neboť právě
tato kategorie je z hlediska statistik dopravní nehodovosti jednou z nejrizikovějších. Na základní kurz
v autoškole je potřebné navázat edukačními programy, které začínající řidiče připraví na všechna
možná úskalí v silničním provozu.“
 
Policie ČR se do projektu aktivně zapojila v teoretické přípravě a svoji část přednášky v dopolední
části kurzu má mj. zaměřenou na aktuální nehodovost v daném kraji. Policie ČR tak svoji mravenčí
prací přispívá i k prevenci na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
 
Bližší informace podá:
 
Ing. Aleš Horčička
e-mail: info@startdriving.cz, tel.: 723 876 052
 
 
 
O projektu
Bezplatný vzdělávací program START DRIVING realizuje Asociace autoškol ČR ve spolupráci s dalšími
partnery. Finanční podporu projekt získal z Fondu zábrany škod. Termíny a přihlášky na kurzy najdete
už nyní na 
 
Cílem projektu je:
- Snížení nehodovosti začínajících řidičů
- Zdokonalení způsobu přípravy nových řidičů s přihlédnutím k zahraničním zkušenostem
- Inspirace k zavedení dvoufázového vzdělávání řidičů v České republice
Cílová skupina:
- Řidiči motorových vozidel ve věku od 18 do 24 let (včetně) s řidičským oprávněním skupiny B
Obsah kurzu:
1) Dopravně-psychologické aspekty řízení vozidla
V rámci skupinového rozhovoru s dopravním psychologem dojde k rozboru příčin nehod typických
pro začátečníky. Jedná se např. o sebepřeceňování, nízkou sociální zodpovědnost nebo tendenci
k napodobování rizikového chování vrstevníků v silničním provozu.
2) Zpětná vazba učitele autoškoly k samostatné jízdě v silničním provozu
Evaluační praktické jízdy v reálném silničním provozu poskytující čerstvému držiteli řidičského
průkazu zpětnou vazbu od zkušeného učitele autoškoly. Zhodnocení vývoje řidičských dovedností od
závěrečné zkoušky do doby konání zdokonalovacího kurzu.
3) Praktické jízdy na polygonu/cvičišti
Trénink vybraných rizikových jízdních situací, které je vhodné absolvovat na uzavřené ploše pod
dohledem zkušeného instruktora bezpečné jízdy.
V rámci projektu dojde k:
- vytvoření metodických materiálů s cílem ovlivnit mentální úroveň mladých a začínajících
řidičů, a to především v oblasti možných následků nesprávného způsobu jízdy (nepřiměřeně
rychlá, agresivní, bezohledná jízdy, přecenění schopností, nízké sebeovládání…);
- zvýšení znalostí i dovedností účastníků;
- individuální zhodnocení reálné připravenosti účastníků zvládat nebezpečné situace, které
mohou při řízení automobilu nastat.
Závěr:
Systém českého vzdělávání řidičů již neodpovídá moderním nárokům na řidiče. Zvyšuje se hustota
dopravy, mění se infrastruktura i technické parametry vozidel. Budoucí řidiče však stále vzděláváme
metodami a postupy starými desítky let. Projekt START DRIVING zohledňuje zahraniční zkušenosti, a
to především vícestupňový systém přípravy zavedený v Rakousku, jenž výrazně zvýšil připravenost
nových řidičů k bezpečné účasti v silničním provozu.
 
O Fondu zábrany škod
Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů,
profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do Fondu
zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Prostředky z Fondu jsou rozdělovány mezi základní složky Integrovaného záchranného systému ČR
(IZS), tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke
zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.
 
Více informací ZDE
 
PR

Další články

Komentáře