Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Středa, 30. května 2018 (14:18) Pavel Jelínek

Slovensko proti stáčení km!

Slovensko účinně bojuje proti stáčení kilometrů

Manipulaci s odometry zakazuje 26 zemí EU. Jen deset z nich přijalo dodatečná opatření k prověření počtu ujetých kilometrů pro zákazníky. Státy jako Belgie a Nizozemsko vytvořily databázové systémy, které uchovávají záznamy o ujetých kilometrech z pravidelných technických kontrol, údržby, kontrolních prohlídek v opravnách apod. Počet vozidel se zmanipulovaným odometrem se v obou zemích po zavedení systémů výrazně snížil.

Aktuálním evropským snažením již není prioritně represe a postih za podvod s najetými kilometry, protože tato cesta se ukázala v mnoha členských zemích jako absolutně neúčinná hlavně v těch státech, kde speciálně tento druh podvodu ustanovili za trestný čin. Dvanáctileté praktické zkušenosti a výjimečné výsledky belgického systému Car-Pass potvrdily, že prevence je mnohem účinnější než sankce. Na podobnou cestu jako Belgie se vydalo i sousední Slovensko.

 

Cílem řešení není hledat a trestat "pachatele", který stočil na odometru vozidla kilometry, ale dokumentovat celou křivku náběhu ujetých kilometrů v čase v co největší hustotě měření, a tak ukázat celkový průběh, včetně vozidel dovezených ze zahraničí. Na základě toho se pak potenciální kupec vozidla rozhoduje, zda vozidlo s uvedenou cenou akceptuje (a to i s ohledem na skutečný technický stav vozidla), nebo bude u vozidel se stočenými kilometry požadovat slevu či se porozhlédne po jiném vozidle, s celkově lepšími parametry. Tržní mechanismy pak samy vyřadí podvodná vozidla.

 

V roce 2016 na Slovensku vznikl novelou zákona č. 725/2004 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Registr provozních záznamů vozidel (RPZV), nazývaný pracovně MileageSK. V novém zákoně č. 106/2018 Sb. o provozu vozidel v silničním provozu, který od 20. května 2018 nahradil citovaný zákon č. 725/2004 Sb., je registru (RPZV) věnován samostatný § 48 (odkaz na zákon: https://test.rpzv.sk/_files/Z%C3%A1kon_2018_106.pdf). Do rejstříku se průběžně zaznamenávají najeté kilometry vozidla v různých životních situacích během provozu vozidla až do jeho vyřazení z evidence, aby se eliminovala neoprávněná manipulace se zobrazovanou hodnotou odometru. Do účinnosti nového zákona se zaznamenávaly do RPZV údaje o stavu odometru hlavně technické a emisní kontroly, a kontroly originality. To tvoří okolo 25,7 milionu záznamů k více než 3,4 milionu registrovaných vozidel na Slovensku. Další údaje jsou k dispozici prostřednictvím EUCARISu. Registr provozních záznamů vozidel je již propojen přes modul Mileage evropské výměnné platformy údajů v dopravě EUCARIS s některými členskými státy. Kontrola odometru na jednotlivě dovezených vozidlech se uskutečňuje v rámci kontroly originality. Např. při dovozech z Holandska se podařilo za první čtyři měsíce letošního roku snížit počet manipulací z 37 % na 10,6 %, tedy o 26,4 %. Jedná se o jasný důkaz účinnosti ověřeného systému.

 

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé podnikající se silničními motorovými vozidly na Slovensku (tzv. "Přispěvatelé") mají od 20. května letošního roku povinnost zasílat informace o vozidlech do RPZV, včetně aktuálního stavu odometru. Jedná se hlavně o informace získané při technických a emisních kontrolách, kontrolách originality, informace získané při evidenčních změnách vozidel a při dopravních nehodách od orgánů policie, o mezinárodní přepravě od ministerstva dopravy, a při opravách a údržbě vozidel od výrobců, zástupců výrobců vozidel a všech legálních opraven. Dále se jedná o informace o provedených přímých nebo zprostředkovaných prodejích vozidel od fyzických osob – podnikatelů a právnických osob, o pojistných událostech vozidel od pojišťoven, jakož i o údaje z odometru ojetých vozidel v době jeho financování od leasingových společností a od znalců po obhlídce vozidla. Cílem je dosáhnout takovou frekvenci záznamů, která buď manipulaci odhalí, nebo ji učiní nezajímavou. Tím ochrání nejen spotřebitele, ale narovnává i deformaci podnikatelského prostředí vzniklou nerovností podmínek a černou nehlášenou prací. Nelegální provozovny (opravny) nebudou mít do RPZV přístup a jimi opravovaná vozidla budou při prodeji bez příslušných záznamů, čímž se sníží jejich tržní hodnota. Údaje budou přispěvatelé zasílat převážně automatizovaně přímo z produkčních systémů přispěvatelů. Zasláním informací bude zároveň splněna oznamovací povinnost, podle které ty osoby, resp. subjekty, které zjistí neoprávněnou manipulaci se zobrazovanou hodnotou odometru, resp. neoprávněnou manipulaci s odometrem vozidla, sdělí neprodleně Slovenské obchodní inspekci (SOI) všechny jim známé identifikační údaje. Přispěvatelé jsou účinností nového zákona současně oprávněni dostávat a tisknout údaje z RPZV formou požadovaného výpisu. Výpis je v současnosti dostupný ve všech pracovištích kontroly originality vozidel jako samostatný úkon nevyžadující absolvování kontroly originality.

Údaje z RPZV jsou dostupné formou výpisu pouze po kontrole odometru a zápisu aktuální hodnoty ujetých kilometrů spolu s fotodokumentací do rejstříku. Nebudou běžně poskytované, nakolik praxe prokázala, že dochází k manipulaci s najetými kilometry těsně nad poslední známou hodnotu. Výpisy vyhotovují pracoviště kontroly originality (PKO) a většina přispěvatelů, a to přímo provozovateli vozidla, který ho může buď zveřejnit, nebo poskytnout jen zájemcům o koupi vozidla. Seznam zhotovitelů, existenci a obsah výpisu si lze ověřit na www.rpzv.sk . Výpis je dostupný každému provozovateli vozidla a ověřit si ho může každý, komu provozovatel poskytne údaje. Pokud neposkytne a zájemce zjistí, že výpis existuje, tak je to přesvědčivá indicie k tomu, aby vozidlo nekupoval.

 

Některá pracoviště kontroly originality jsou vybavena mobilní technikou, umožňující kontrolu odometru a tisk výpisu na dohodnutém místě (např. v autobazaru). V současnosti existují dva druhy výpisů: ODO-Pass a ODO-Pass EU. Zatímco ODO-Pass obsahuje údaje o ujetých kilometrech z RPZV, ODO-Pass EU zahrnuje informace o ujetých kilometrech z EUCARIS-u. Zákonné oprávnění tisknout údaje z EUCARIS-u (ODO-Pass EU) mají jen pracoviště kontroly originality (PKO), protože provádějí kontrolu při dovozu. Po vyhotovení ODO-Passu EU se zahraniční historické údaje zaznamenají do RPZV. Spolu s údaji z auto branže budou tvořit tzv. elektronickou provozní historii vozidla, která bude později dostupná formou rozsáhlého výpisu. Padělání servisních knížek se tak stane minulostí. Součástí má být dokonce i kontrola použitých dílů, jejich původ, ověření, zda jsou schváleny (homologovány) nebo ve shodě se schváleným typem, zda nepocházejí z krádeže, případně zda byly použity repasované.

Podle nového zákona č. 106/2018 Sb. o provozu vozidel v silničním provozu a o změně některých zákonů referenčními údaji pro posouzení neoprávněné manipulace se zobrazovanou hodnotou odometru silničního motorového vozidla jsou údaje evidovány v registru provozních záznamů vozidel (RPZV) spolu s údaji z mezinárodního informačního systému vozidel EUCARIS pro výměnu stavu najetých km. Z uvedeného vyplývá, že jiné "certifikáty" a "ověřené" informace nebudou pro účely zákona relevantní.

 

V registru je archivován každý výpis a tento je dostupný Slovenské obchodní inspekci (SOI), která má přímý přístup do registru. Pokud k vozidlu nebude v RPZV vygenerovaný výpis v době jeho prodeje po 20. květnu 2018, čili k prodávanému vozidlu nebyl připojen výpis a dodatečně se prokáže, že v době prodeje byly zmanipulované ujeté kilometry, tak SOI za nesplnění povinnosti uloží pokutu od 3.000 do 100.000 eur. Při opakovaném porušení má nárok zrušit danému subjektu živnost.

 

Zdroj: www.rpzv.sk

 


 

 

PR

Další články

Komentáře