Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Čtvrtek, 14. ledna 2021 (13:31) Pavel Jelínek

Spolek pro pořádání GP ČR Brno směřuje do insolvenčního řízení.

Není žádnou zásadní novinkou, že tradiční závod MotoGP v Brně na Masarykově okruhu letos nebyl promotérskou společnosti DORNA zařazen do   kalendáře závodů MS silničních motocyklů a že je v zásadě ohroženo konání závodu v Brně i do budoucna. Jak jednou Brno o závod  přijde, bude již prakticky zcela nereálné  tradici obnovit. Zejména  pak  v případě neustálých tahanic o peníze na uhrazení  poplatků a za skutečnosti, že DORNA ohlašuje další neuvěřitelné navyšování sumy, který musí zaplatit pořadatel jako tzv. zalistovací poplatek do seriálu závodu MS.

 

Navíc je tu  problém, že Spolek pro GP ČR Brno, který před několika lety převzal pořadatelství závodu, aby bylo možné přijímat dotace od města Brna,  JM kraje, či státu, aktuálně nemůže vypořádat všechny závazky plynoucí z uspořádání závodů série MotoGP v Brně v roce 2020 a jejich zrušení v roce 2021, pokud bude Automotodrom Brno, a. s., trvat na podle  Spolku svých požadavcích, tedy na úhradě neobjednaných oprav a nájemného za závod, který se nepojede.

 

„Čas na dohodu je do 18. ledna. Jestliže k ní nedojde, tak Zastupitelstvo města Brna na nejbližším zasedání, které je svoláno na 19. ledna, projedná dnešní doporučení Rady města Brna, aby souhlasilo s podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany výkonného výboru Spolku pro GP ČR Brno.

 

Důvodem je, že Spolek musí dodržet povinnosti dané zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,“ říká  primátorka Brna Vaňková.

 

 

 

 

 

Finanční prostředky, které má Spolek k dispozici, jsou plně dostačující pro úhradu zalistovacího poplatku za ročník 2020 i na vrácení peněz všem držitelům vstupenek, ale i na platbu společnosti Automotodrom Brno, a. s., která by představovala přiměřené odstupné a pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním jiného nájemce okruhu v původně plánovaném termínu konání závodů.

 

Spolek pro GP ČR Brno jako pořadatel Grand Prix České republiky dokázal za velmi komplikovaných podmínek způsobených celosvětovou pandemií nemoci covid-19 a souvisejícími ekonomickými restrikcemi zajistit odjetí závodů v roce 2020 alespoň bez diváků a podařilo se mu dohodnout s promotérem světové série MotoGP na ukončení spolupráce pro letošní rok, aniž by to pro něj znamenalo neřešitelnou ekonomickou zátěž, protože Dorna Sports, S.L., nepožaduje za nerealizovaný ročník 2021 platbu zalistovacího poplatku.

 

Adekvátní dohodu se však nepodařilo vyjednat s pronajímatelem Masarykova okruhu, tedy se společností Automotodrom Brno, a. s. Z materiálů, které byly předloženy Radě města Brna a které budou mít k dispozici i zastupitelé, vyplývá, že Automotodrom Brno, a. s., uplatňuje vůči Spolku dvě pohledávky.,“ pokračuje primátorka.

 

Společnost vznesla požadavky na úhradu částky představující náklady z titulu údržby, oprav, změn a požadavků souvisejících s konáním Mistrovství světa závodů silničních motocyklů v období let 2016–2019 ve výši 22 286 258 Kč a nájemného za využití Masarykova okruhu v letošním roce ve výši 27 219 279 Kč, v součtu se tedy jedná o 49 505 537 Kč bez DPH (59 901 699,77 Kč vč. DPH).

 

Po jednání na začátku ledna došlo ke snížení nároků – je požadováno uhrazení částky 25 000 000 Kč bez DPH (30 250 000 Kč vč. DPH) a převod 5 % akcií společnosti Automotodrom Brno, a. s., které od něj v minulosti město Brno bezúplatně nabylo, spolku Automotoklub Masarykův okruh v likvidaci, či určené třetí osobě.

 

 

 

 

„Společnost Automotodrom Brno vyzývá zástupce Spolku pro GP ČR Brno, aby svými mediálními výroky přestali poškozovat dobré jméno společnosti Automotodromu Brno a nezbavovali se vlastní odpovědnosti za zrušení Grand Prix České republiky 2021 a všech důsledků, které z tohoto aktu plynou.

Poslední výroky zástupců Spolku pro GP ČR Brno považujeme za nekorektní. Důrazně žádáme, aby společnost Automotodrom Brno nebyla brána jako rukojmí ve vztahu k držitelům vstupenek, kteří oprávněně očekávají vrácení peněz, stejně jako k ostatním věřitelům,“ říká zase Ivana Ulmanová, statutární ředitelka Masarykova okruhu.

 

 

 

Ve vztahu k nákladům týkajícím se údržby, oprav, změn a požadavků souvisejících s konáním Mistrovství světa závodů silničních motocyklů v období 2016–2019 Spolek ještě  podle své oficiální tikové zprávy naposledy upozorňuje, že dle Smlouvy o přenechání věci k dočasnému užívání je povinen svým jménem a svým nákladem v průběhu dohodnutého období udržovat předmět nájmu ve stavu, aby mohl sloužit sjednanému účelu, kdy nemá právo požadovat tyto náklady vůči společnosti Automotodrom Brno, a. s.

 

 „Z tohoto ujednání však neplyne povinnost Spolku hradit náklady Automotodromu Brno, a. s., které společnost vynaložila, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že mezi Spolkem a společností Automotodrom Brno, a. s., nebyla uzavřena žádná speciální dohoda týkající se úhrady nákladů či zajištění úpravy dráhy ze strany společnosti Automotodrom Brno, a. s., místo Spolku. Navíc je nutné upozornit na subjektivní promlčecí lhůtu v trvání 3 roky, která ve vztahu k některým požadavkům společnosti Automotodrom Brno, a. s., již uplynula.

 

Pokud se jedná o závazky ze smlouvy o přenechání věci k dočasnému užívání, tak tento smluvní vztah úzce souvisel s uzavřenou promotérskou smlouvou a dodatkem k této smlouvě se společností Dorna Sports, S. L., kterým se prodlužovalo oprávnění pořádat Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky i pro rok 2021. V návaznosti na nezařazení této akce do kalendáře FIM a dohodu s promotérem Dorna Sports, S. L., však pozbyl pronájem Masarykova okruhu pro Spolek účelu, neboť akce, pro niž byl pronajat, se v tomto roce neuskuteční,“ uvádí dále  zmíněná zpráva.

 

Nabídka Spolku na vyplacení částky ve výši 5 500 000 Kč jako vypořádání smlouvy a nákladů souvisejících se zajištěním jiného nájemce okruhu v původně plánovaném termínu konání závodů MotoGP v roce 2021, což by neměl být s ohledem na mediální prohlášení zástupců společnosti Automotodrom Brno, a. s., o vytíženosti okruhu a čekací lhůtě na pronájem v řádu měsíců či let zásadní problém, tak ani po opakovaných jednáních nebyla akceptována.

 

V minulých letech Spolek podle platné legislativy vracel nadměrnou vyrovnávací platbu pověřovatelům závazkem služby obecného hospodářského zájmu, a nemohl tak vytvořit žádné finanční rezervy. Nemá tedy možnost uhradit požadavky společnosti Automotodrom Brno, a. s. A vzhledem k tomu, že nebude pro rok 2021 ani pověřen závazkem služby obecného hospodářského zájmu, nemá dostatek finančních prostředků na úhradu všech evidovaných závazků.

 

Kromě požadavků Automotodromu Brno, a. s., se jedná také o platbu 1 milionu eur za ročník 2020 promotérovi série MotoGP, společnosti Dorna Sports, S.L., a dále o vrácení finančních prostředků za vstupenky divákům. Těch se na Grand Prix ČR 2020 prodalo 25 106. Poté, co bylo definitivně rozhodnuto, že se závod pojede bez diváků, přibližně třetina držitelů vstupenek již v létě 2020 využila možnost vrácení vstupného.

 

Ze strany statutárního města Brna přichází v úvahu pouze případné dorovnání nákladů souvisejících s konáním ročníku 2020. Úhrada dalších částek je krajně problematická, s ohledem na povinnost péče řádného hospodáře a na dikci zákona o obcích, kde je v § 38 odst. 1 stanoveno: „Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.

 

Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn.“

 

Na základě definice hrozícího úpadku dle insolvenčního zákona, podle něhož jde o hrozící úpadek tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků, bude tedy předložen Zastupitelstvu města Brna návrh na souhlas s podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení ze strany výkonného výboru Spolku pro GP ČR Brno a řešení stávající situace Spolku tímto způsobem,“ zní ještě  od představitelky města Brna.

 

Stanovisko k aktuální situaci související se zrušením Grand Prix České republiky 2021 ze strany vedení Masarykova okruhu pak je  následující :  „Se Spolkem pro GP ČR Brno jsou právoplatně uzavřené smlouvy, u nichž nedošlo k žádnému návrhu ukončení, natož ke skutečnému formálnímu vypovězení. Žijeme v právním státě a očekáváme korektní jednání ve vztahu k smluvnímu vypořádání.

Odmítáme pokus Spolku pro GP ČR Brno přenést odpovědnost za nezvládnuté manažerské řízení situace kolem Grand Prix České republiky 2021 na Automotodrom Brno.

Pokud Spolek pro GP ČR Brno přistoupí ke krokům, které avizuje prostřednictvím tiskové zprávy statutárního města Brna, budeme tuto skutečnost respektovat a vyčkáme na rozhodnutí soudu či insolvenčního správce,“

 

Připomeňme, že chce Dorna od příštích ročníků  dále zvýšit zalistovací poplatek na zisk licence na dvojnásobek, tedy na devět milionů eur , což je necelý 250 milionů korun.  V silách města  Brna ani kraje pak ale  údajně není zaplatit ani výrazně  nižší poplatky, natož pak  tento navýšený. Obě zastupitelstva proto v minulých dnech schválila usnesení, že se letos v Brně závody neuskuteční. A vše směřuje ke skutečnosti, že již  ani nikdy do budoucna. Na druhou  stranu je zde nezpochybnitelný přínos závodu MotoGP, jehož  přínos do  státní pokladny  činí   stovky a stovky miliard.

 

Pokud se tedy závod nepojede, nelze očekávat ani žádný finanční přínos……

 

 

 

foto archiv MM

Fotky

Další články

Komentáře

Rostislav Čtvrtek, 14. ledna 2021 (19:01) Odpovědět

Přínos "stovek a stovek miliard"? Máte pan autor na mysli inkaso DPH či spotřební daň v benzinu? Fajn: domorodce nepočítáme, to je hra s nulovým součtem, protože je jedno, zda to našinec utratí v Praze, Ostravě, nebo v Brně; takový přínos mohou mít jen cizinci. Přijede jich na závody, bratru optimistickým odhadem, 30.000. Dejme tomu, že denně utratí 3.000 Kč, za tři dny je to 9.000, jen odhady. Celkem tedy utratí 270 milionů. 20% daň (hrbě zaokrouhleně) z toho je 54 milionů. Může se to lišit, ale ne podstatně.